Kodeks dobrych praktyk

Wstęp
ο Kodeks dobrych praktyk stanowi zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych SKLEPU, który dobrowolnie zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nie zastępuje on jednak obowiązujących przepisów prawa.
ο Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane przez SKLEP z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodności z zasadami praw Konsumenta i uczciwej konkurencji.
ο Działania SKLEPU ukierunkowane są na utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z Konsumentami i partnerami handlowymi oraz instytucjami.
SKLEP zobowiązuje się do:
ο bezwzględnego respektowania wszystkich przepisów prawa,
ο wybierania interpretacji prawa korzystnej dla Konsumentów, w przypadku gdy przepisy są sformułowane w sposób niejednoznaczny,
ο stosowania wyłącznie uczciwych i zgodnych z dobrymi obyczajami praktyk rynkowych,
ο stosowania, w umowie z Konsumentem, wyłącznie dozwolonych postanowień umownych,  które nie naruszą jego interesów,
ο oferowania i sprzedawania jedynie tych towarów i usług, które zostały dopuszczone do sprzedaży poprzez Internet, zgodnie z obowiązującym prawem,
ο przedstawiania oferowanych produktów zgodnie z rzeczywistością za pomocą zdjęć i rysunków,
ο dokładania najwyższych starań w dbałości o ochronę danych osobowych Konsumentów,
ο wypełniania swoich obowiązków w sposób i w zakresie nie budzącym wątpliwości i zastrzeżeń,
ο dokładania największej staranności przy realizacji świadczonych usług,
ο dbania o zaufanie Konsumentów i ich zadowolenie ze zakupów w naszym SKLEPIE,
ο udzielania odpowiedniej pomocy i wsparcia Konsumentom, którzy napotkali trudności,
ο rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Konsumentów i partnerów,
ο stałego podnoszenia kompetencji w celu zapewnienia obsługi sprzedaży na najwyższym możliwym poziomie handlowych,
ο wydawania Konsumentom tylko towaru nowego, oryginalnego i bez wad,
ο przekazywania Konsumentom wszelkich informacji bez zbędnej zwłoki,
ο polubownego rozwiązywania wszystkich spraw na styku z Konsumentem.