Prawo do rękojmi

ο Konsument ma praw o do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli zakupiony w SKLEPIE towaru nie jest zgodny z umową i ma:
wadę fizyczną - nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć,
wadę prawną - jest obciążony prawem osoby trzeciej
ο W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do SKLEPU reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:
naprawy towaru,
obniżenia ceny towaru,
wymiany towaru na nowy,
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
ο SKLEP może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie w ramach przesłanek dozwolonych prawem.
ο SKLEP odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
ο Reklamację na niezgodność towaru z umową można złożyć listownie i/lub drogą elektroniczną na adres:
  EuroEden.pl, 01- 496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 8 lok. 10,
E-mail: euroeden@euroeden.pl Tel. kom.: +48 69 363 1234 Tel.: +48 22 24 42 888 Faks: +48 22 40 69 444
ο W reklamacji należy wskazać rozbieżności pomiędzy zamówionym a otrzymanym towarem (nazwa, typ, model) oraz podać numer zamówienia i faktury VAT.
ο SKLEP rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
ο W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 14 dni, reklamację uznaje się rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.
ο Stanowisko SKLEP na złożoną reklamację przesyłane jest Konsumentowi listownie i/lub drogą elektroniczą na wskazany przez niego adres.
ο W wyniku uznania reklamacji Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt otrzymany towar pod wskazany adres, który podawany jest w zwrotnym mailu.
ο W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo do:
naprawy, na koszt SKLEPU, zakupionego towaru,
zwrotu części kosztów zakupu w wyniu uzyskanej obniżki ceny towaru,
otrzymania, na koszt SKLEPU, towaru zgodnego ze złożonym zamówieniem (jeżeli SKLEP dysponuje jeszcze zamówionym towarem) oraz zwrot kosztów przesyłki zareklamowanego towaru. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez SKLEP zareklamowanego towaru.
zwrotu przedpłaty na poczet realizacji złożonego zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami (jeżeli SKLEP nie dysponuje już zamówionym towarem) i kosztów przesyłki zareklamowanego towaru. Należne środki SKLEP zwróci Konsumentowi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez SKLEP zareklamowanego towaru.
ο Wady towarów niepełnowartościowych wykazane są w opisie i nie podlegają reklamacji z tytułu rękojmi.
ο Ponosimy koszty zwrotu towaru.
ο Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.